27.09.2013

Святы і прысвяткі 2

На Новы год ясна - будзе ў гумне цесна.
Святая Васілля - людзям красілля.
На Вадохрышча чарцей з вады выганяюць.
На святога Ігната зіма багата, а Ігнат Грамніцам рад.
Грамніца - зімы палавіна.
Грамніцы - скідай рукавіцы.
На Грамінцы трэба, каб было хлеба палавіца, а пошару - траціна.
Як на Грамніцы адліга - з ураджаю будзе хвіга.
Як на Грамніцы нап'ецца певень вадзіцы, то на Юр'я наесца вол травіцы.

25.09.2013

Святы і прысвяткі

Піліпаўскі дзед кажа: хоць трашчу, ды не пушчу.
На святы Сцяпан усякі сабе пан.
Па Калядах уночы трашчыць, а ўдзень плюшчыць.
Калядкі - добрыя святкі: бліны ды аладкі.
Каляды - добрыя святы, але мароз пракляты.
На Каляды - кілбаса, на Вялікадня - сыр, а ўсё чалавек сыт.
Калядкі - добрыя святкі: наеўся, напіўся ды й на палаткі.
Святое Раство - людзям прыгаство
Стань у раду, дастанеш Каляду.


18.09.2013

Суд, юрысты

Каму астрог, а каму пірог.
Свой суд кароткі.
Самасуд - не суд.
Пан і тады праў, як чорт сведак маў.
Калі карман сух, тады і суд глух.
На базары дом не купіш, а ў судзе праўды не знойдзеш.
Добра з тым судзіцца, хто Бога баіцца.
З суда, як з пруда, - сухі не выйдзеш.
З моцным не біся, а з багатым не судзіся.
Калі на табе кажух ліхі, то суддзя глухі.
Юрысты на руку нячысты.
Воўк ваўка нідзе яшчэ не з'еў.

15.09.2013

Прыказкі пра смерць

Дамавіна не вораг: калі ні прыйдзеш - заўсёды прыме.
Смерці баяцца - на свеце не жыць.
У добрую часіну і паміраць не страшна.
Бойся Бога: смерць каля парога.
І на бяздомнага дамавіна знойдзецца.
Цягні лямку, пакуль не ляжаш у ямку.
Ад усяго можна вылечыцца, акрамя смерці.
Такое жыццё, што смерці радуешся.
Рад быў бы і смерці, ды дзе яе ўзяць?

12.09.2013

Вайна і мір 2

Розум дае сілу, сіла дае адвагу.
Лепш смерць у полі, чым жыццё ў няволі.
Птушцы - воля, чалавеку - мір.
Кветкам патрэбна сонца, а чалавеку - мір.
Мірна жыць - шчаслівым быць.
Мір будуе, а вайна руйнуе.
Добрым людзям - мір, а шаленцам - галавою ў вір.
Добра працуеш - мір мацуеш.

Вайна і мір

Слязьмі ворага не б'юць.
Не толькі штык - і колас ворага коле.
З песняй дружыць - і ў баю не тужыць.
Салдацкае дзела - ваяваць смела і ўмела.
Лепш згарэць у полымі, чым жыць у дыме.
Хто смерці не баіцца, таго і куля не бярэ.
Не будзе таго ніколі, каб мы жылі ў няволі.

Праца

Паносіш мазалёў - пад'ясі хлеба.
Чым цяжэй, тым даражэй.
Праца і рукі - моцныя зарукі.
Праца і сіла гору звернуць.
Работа міла, ды дзень малы.
Праца і корміць, і поіць.
Без працы няма чаго хлеба шукаці.
Без мазаля на руках не будзеш мець хлеба ў зубах.

Гаспадарка

Гаспадарку весці - не лапці плесці.
Як дбаем, так і маем.
Хто не дбае, той нічога не мае.
Які дагляд, такі лад.
Не дагледзіш вокам, то заплаціш бокам.
Дрэнны ўжо той чалавек, хто гаспадаркі не глядзіць.
У добрага гаспадара ўсё ёсць.

Прыказкі пра навуку і адукацыю

У каго веды, у таго сіла.
Свет ясны ад сонца, а чалавек - ад навукі.
Хто навуку паважае, той заўсёды з ураджаем.
Хто ад усім пытае, той многа знае.
Вучы народ, вучыся і ў народа.

Прыказкі пра школу і настаўнікаў

Шануй настаўніка лепей як крамніка.
Новага добрага не дзічыся, а што не ведаеш - вучыся.
Добра таго вучыць, хто хоча ўсё знаць.

11.09.2013

Геройства

Хто за Радзіму гарой, той сапраўдны герой.
Набірайся розуму ў вучобе, а смеласці ў баю.

Каханне

Без пары няма кахання.
Каханне і кашаль не схаваеш.
І галубок гукае, як пару шукае.
Любі Якава, ды не ўсякага.
Цяжка ўздыханне - далёка каханне.
Сэрцу не загадаеш, каго любіць.
Хоць пад лаўкаю пасяджу, а на любага пагляджу.
Хоць у шалашы, абы мілы на душы.

Галеча - багацце

Часам з квасам, а парою і з вадою.
Як ваду ні вары, усё вада будзе.
Калі не наеўся, то і не наліжашся.
Дома хоць не ўежна, затое ўлежна.
Багаты беднаму не таварыш.
Багаты балюе, а бедны гаруе.
Не весел каліка, што торба невяліка.

Прыказкі пра мужа і жонку

Няма тэй хаткі, каб не было звадкі.
Як за мужа завалюся, дык нічога не баюся.
Дзе мужык з жонкаю сварыцца, то трэці не мяшайся.
Бачылі вочы, што выбіралі, то цяпер хай не плачуць.
Усе чэрці адной шэрсці.
Нашто клад, калі ў сям'і лад.
Еду па жонку пятую, судзі, Божа, па дзясятую.
Які Хомка, такая і жонка.

09.09.2013

Прыказка пра замужжа ў малюнку

Прыказкі пра гультаёў

Гультай за работу, а мазоль за руку.

Гультай сем рэчаў разгадае.
Ад работы і коні дохнуць.
Баба з калёс, калёсам лягчэй.
Работа ня воўк, у лес не ўцячэ.
У пастушкі няма служкі.
Улетку, улетку зраблю сабе клетку! — кажа сабака.