17.05.2014

Прыказка ў малюнку


Прыказкі пра веды і школу 3


    
1.                Няма горшай рэчы чым розум авечы.
2.                Век жыві – век вучыся.
3.                За багацце розуму не купіш.
4.                Розум не купіш – у галаву не ульеш.
5.                Дурному хоць кол на галаве чашы, а ён усё сваё.
6.                Без мукі няма навукі.
7.                Няўмеламу рукі не баляць.
8.                У дурной птушкі дурныя песні.
9.                У людзей пытай ды свой розум май.
10.           Без розуму горш чым без здароўя.
11.           Па адзежы сустракаюць, а па розуму праважаюць.
12.           Навука не мучыць, а жыць вучыць.
13.           Цяжка у школе, дык лёгка ў полі.
14.           Хто без навукі, той як бязрукі.


Прыказкі пра школу і вучобу 2

Усе веды з азбукі пачынаюцца.
Разумны ведамі не выхваляецца.
Хто болей знае, той болей пытае.
Хто ў другіх пытае, той і розум мае.
Без мукі не набыць навукі.
Благому грамацею і залатое пяро не дапаможа.
Веды не сярмяжка: насіць не цяжка.
Мпеней гавары - болей ведаць будзеш.
Не навучаны, дые прамучаны.
Не навучышся, пакуль не прамучышся.

Прыказкі пра слова і мову

Слова да слова - будзе мова.
Сказаў, як гваздом прыбіў.
Слова не пірог: не выкінеш за парог.
Слова яго - волава.
Слова міма не ляціць.
Слова даражэй за золата.
У розума тысяча вачэй.

Прыказкі пра вучобу і школу

Не пішы пяром, а пішы вумом.
Не спяшы языком - паспяшай справай.
Калі добры розум, то і галава не патрэбна.
Не вучэнне, а мучэнне.
Галава прыгожая не тым, што на ёй, а тым, што ў ёй.
Навука для чалавека як сонца для жыцця.
Вучэнне без умення не карысць, а бяда.
Ад дубцоў дурнеюць, ад слаўцоў разумнеюць.

15.05.2014

Прыказкі і прымаўкі пра розум і мудрасць

Век жыві—век вучыся.
Не глядзі, што на галаве, а паглядзі, што ў галаве.
Пазнаюць нашу дачку і ў андарачку.
Не адзежа харашыць чалавека, а чалавек адзежу.
Жыццё пражыць не поле перайсці.
Золата і ў попеле блішчыць.
Сем разоў адмерай—адзін раз адрэж.
Вучэнне –свет, а невучэнне—цьма.

Прыказкі ў малюнку пра працу


06.05.2014

Гульня "Прыказкі пра каханне"


Прыказкі пра п'янства

Гарэлка людзей з поля зводзіць.
Хто з самагонам справу мае, той век хлеба не мае.
Хто да гарэлкі падкі, у таго п'яныя парадкі.
Хочаш здароўе жыць - перастань гарэлку піць.
Гарэлка ў працы не памочнік.
Не пі гарэлкі-сырца: зробіць з цябе дурца.

02.05.2014

Прыказкі пра дабро і зло 4


Там добра, дзе нас няма.
Добры той, каго хоць да раны прыкладай.
Добрага і карчма не сапсуе, а злога і царква не направіць.
Добраму ўсюды добра.
Дабро пушыць, а ліха сушыць.
З усімі добры - сабе ліхі.
Каго дабро нагрэе, той дурэе.
Як не было дабра змалку, то не будзе і да спачыну.
Свет не без добрых людзей.

Прыказкі пра дабро і зло 3


Будзе добра, як зло міне.
Будзь добрым - бедным станеш.
Ад дабра яшчэ ніхто не ўцёк.
Ад дабра дабра не шукаюць.
Усё добра, што добра канчаецца.
Добрае чуваць далёка, а ліхое - яшчэ далей.
Дабро рабі - добра будзе.
Дабро трэба шукаць, а зло само прыйдзе.

01.05.2014

Прыказка ў малюнку


Праўда - хлусня 2

У вочы-то - саколю, а за вочы - соллю.
У вочы катком, а за вочы варком.
Хто глядзіць вокам, той не пойдзе бокам.
З воч іскры сыплюцца, а з языка мёд цячэ.
У вочы ліском, а за вочы пяском.
Да сэрца ліпне, а ў кішэнь паглядае.
Адзін бок наб'е, другі мёдам палье.
І гладзіць, і дзярэ.
Маўчыць, а ліха робіць.
Не бойся чалавека звяглівага, а бойся маўклівага.

Прыказкі пра хваробу 3

Усякаму свая рана баліць. 
Чужая болька людзям смех. 
Каму акалець, той і ў Пятроўку змерзне. 
Каб тыя лекі згінулі навекі.
Нуда хужы хваробы. 
Як на душы, так і на целе. 
Не кажан хворы, хто стогне. 

Прыказка пра агонь і ваду

Прыказкі пра хваробу 2

Трасца нікому не здасца: сем лет патрасе і на той свет занясе. 
Адно гарачка, другое балячка. 
Скулка не мулка; каму сядзець – таму не завáдзіць. 
Скула, што пан – не зачапі. 
Скулачка садзіцца – цельца маладзіцца. 
На шыі кіла, на кіле скула. 
Што зашкодзіла, тым і лячыся.

Прыказка ў малюнку пра Радзіму