23.03.2015

Прыказкі пра птушак 2


Па вераб'ях з гармат не паляць.
Усякая зязюлька пра сваё кукуе.
Чакай зімой зязюлю.
Лезе, як певень на плот.
Сляпой курыцы і жвір - пшаніца.
Салаўя байкамі не кормяць.
Лісіца спіць, а курэй бачыць.
Невялік кулік, а ўсё-такі птушка.
Не ўсе птушкі лётаюць.
Трапіцца і сляпой курыцы зярнятка знайсці.
У вераб'я свая сям'я.
Цаляў у варону, а папаў у карову.
Ластаўка вясну пачынае, а салавей канчае.
Чорны, як грак.

22.03.2015

Прыказкі пра птушак


Кожнай птушцы сваё гняздо патрэбна.
Верабей проса выбраў, а сініца ў бяду папала.
Гусь свінні не таварыш.
Курыца запяе, як за жывот забярэ.
І варона б запела, калі б голас мела.
Дзе сава і сыч, там носа не тыч.
Зімой салаўя пець не прымусіш.
І курыца на сваім сметніку гаспадыня.
Індык думаў-думаў - і здох.
Каму банкет, а курцы - смерць.

18.03.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Адзін. Ч.2.

Адна капейка і тая рабром.
Адна хата і тая без дзвярэй.
Аднаму льецца, а другому нават і не капае.
Дай бог раз хрысціцца, раз жаніцца і раз паміраць.
Адзін рукаў і той падзяру на дзяцей.
Адна сарочка на мне, а другая - у кубле на дне.
Адны пануюць, а другія гаруюць.
Адну казу маю і тую штодзень падымаю.
З аднаго вала дзвюх скур не дзяруць.
Першы блін сабаку.
Дзесяць аднаму дапамогуць, а адзін дзесяці не дапаможа.
Адна радасць папу: што вяселле, што хаўтуры.
Адзін з агнём, другі з вадою.
Раз густа, а другі - пуста.
Дай чорту адзін волас, дык ён усю галавуц возьме.
Два Юр'і, абодва дурні: адзін халодны, другі галодны.
Носіцца як курыца з першым яйкам.

16.03.2015

Прыказкi пра сакавiк

Сакавік часамі снегам сее, а часамі сонцам грэе.

Сакавік зялёны – ураджай благі.

Як у сакавіку туман, дык у жніво дождж – пан.

Няма ў сакавіку вады – няма ў красавіку травы.

07.03.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Два. Ч.1


Дзве работы зараз не зробіш. 
Дзень дню розніца: адзін матка, а другі– мачыха. 
Другі жупан не варты світкі. 
Дзе двое б'юцца, там трэці - не мяшайся.
Бліжні друг лепей дальніх двух.
Адна галаўня ў печы не гарыць, а дзве і ў полі не гаснуць.
Адно вока бачыць далёка, а два - яшчэ далей.
Адна галава добра, а дзве - яшчэ лепей.
Пастаў двух коней разам, яны масці сваёй не зменяць, а нораў адзін у аднаго пярэймуць.
Адзін з агнём, а другі з полымем.
Адной рукой дае, а другой адбірае.
Бог стварыў два зла: пана і казла.
Павук і пан - два браты родныя.
Раз гладзіць, другі раз дзярэ.
У адной бярлозе два мядзведзі не ўжывуцца.
Жывём: тры дні без хлеба, а два дні так.
На дзвюх калясках адзін не праедзеш.

03.03.2015

Прыказкі з лічэбнікамі. Адзін


Адна ластаўка вясны не робіць.
Адзін дуб у полі - то не лес.
Лепей адзін прыяцель, як дзесяць ворагаў.
Адна пчала многа мёду не наносіць.
Адной рукой і вузла не завяжаш.
Адна галаўня не гарыць і не гасне.
І птушцы адной нудна.
Адным махам дрэва не зваліш.
Адзін у полі не воін.
З адной кветкі вянка не спляцеш.
З аднаго яйца яешні не будзе.
Адной рукой дае, а дзвюма адбірае.
У адной бярлозе два мядзведзі не ўжывуцца.
Адна бяда не ходзіць, другую за сабой водзіць.
Не адзін сабака Лыска.
Адзін жыве, як хочацца, а другі, як прыйдзецца.

Прыказка ў малюнку


02.03.2015

Прыказкі пра сялян і паноў 2

Круль крулюе, пан пануе, а мужык гаруе.
Што мужык, а што пан.
Пан панам, а мужык мужыком на векі вяком.
На чорнага мужыка прэ злыдняў талака.
На то й мужык, каб працаваў.
Паноў радасць збірае, а мужыкоў - гора.

01.03.2015

Прыказкі пра язык 2


Казаў бы па-нямецкі, ды язык грэцкі.
Язык у разумнага ў галаве, у дурня- на зубах.
Языком колькі не мялі - багацей не станеш.
Язык, што цэп літоўскі.
Многа робіць языком, ды мала - рукамі.
І шыла, і мыла, і прала, і ткала - і ўсё языком.
Рот нараспашку, язык на плячо.
Млын меле - мука будзе, язык меле - бяда будзе.
Не віхляй языком, як сабака - хвастом.
У вала язык доўгі, ды гаварыць не можа.
Чужыя языкі не спяць.
Хто з языком, той з пірагом.
Язык без касці: што хочаш - пляшчы.
Языком меле, хвастом замятае.
Языком птушак доіць.