28.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія зквіваленты 9

Як з гуся вада (камусьці) – усё нізашто, без пакарання – как с гуся вода
Як з неба зваліўся – нечакана – как с неба свалился
Як з ланцуга (прывязі) сарваўся – страціў кантроль над сабой – как с цепи сорвался
Як кот наплакаў – вельмі мала – как кот наплакал, с гулькин нос
Як на далоні – выразна, добра бачны – как на ладони
Як пшаніцу прадаўшы – быць вельмі стомленым – без задних ног
Як п’яны да плота – прыстаць, прычапіцца – как банный лист
Як сідараву казу – без жалю біць – как сидорову козу
Як у ваду апушчаны – вельмі сумны – как в воду опущенный
Як у ваду кануў – прапаў, знік – как в воду канул

Як скрозь зямлю праваліўся – прапаў, знік – как сквозь землю провалился

27.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія эквіваленты 8

Цягнуць за язык – выпытваць, вымушаць расказаць што-небудзь – тянуть за язык
Часаць язык – займацца балбатнёй – чесать язык
Чужымі рукамі жар заграбаць – дабівацца асабістай выгады, выкарыстоўваючы чужую працу – чужими руками жар загребать
Чуць свет – вельмі рана – чуть свет
Шарашкіна кантора – несаліднае прадпрыемства – шарашкина контора
Шышка на роўным месцы – малазаметны чалавек – шишка на ровном месте
Язык без касцей – хтосьці вельмі балбатлівы – язык без костей
Як баран на новыя вароты – глядзець не разумеючы – как баран на новые ворота

Як без рук – зусім бездапаможны – как без рук

26.03.2014

Фразеалагізмы. Беларускія і рускія адпаведнікі


два сапога пара — абое рабое;
олух царя небесного — асёл маляваны;
иметь зуб — вока мець;
из уст в уста — з  вуха на вуха;
нашли дурака — няма дурных;
баклуши бить — лынды біць;
беречь как зеницу ока — глядзець як вока;
обломать рога — рогі пазбіваць;
изо всех сил — на ўсю моц (з усяе моцы);
не боги горшки обжигают — не святыя гаршкі лепяць.

22.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія зквіваленты 7

Трымаць у абцугах – трымаць у вялікай строгасці – держать в ежовых рукавицах
Удзень са свечкаю (не знайсці) – вельмі цяжка, амаль немагчыма – днем с огнем
Узлятаць у паветра – узарвацца – взлететь на воздух
Устаўляць слова – уключыцца ў размову – вставлять слово
Уцерці нос – пераўзысці ў чымсьці – утереть нос
У чорным целе (трымаць) – у вялікай строгасці – в черном теле
Фіга з маслам – нічога не даваць (не атрымаць) – фига с маслом
Хоць вока выкалі – вельмі цёмна – хоть глаз выколи, ни зги не видно
Хоць гаць гацí– вельмі многа – хоть завались
Хоць сякеру вешай – вельмі душна, нечым дыхаць – хоть топор вешай
Хоць заваліся – вельмі многа – хоть завались

Хоць расперажыся – вельмі многа – хоть завались

20.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія зквіваленты 6

Раскідваць розумам – нешта абдумваць – пораскинуть мозгами
Розум за розум заходзіць – страціць здольнасць думаць цвяроза – ум за разум заходит
Распусціць нюні – плакаць, жаліцца – распустить нюни
Садзіцца на карак – жыць за кошт каго-небудзь – садиться на шею
Свету белага не відаць – вельмі цёмна, нічога не відаць – ни зги не видно
Скакаць (танцаваць) пад дудку (чыю-небудзь) – падпарадкоўвацца каму-небудзь – танцевать под чью-то дудку
Слінкі цякуць – жаданне з’есці што-небудзь смачнае або набыць што-небудзь прывабнае – слюнки текут
Скрозь зямлю праваліцца – засаромецца – сквозь землю провалиться
Соль зямлі – самае галоўнае, істотнае – соль земли
Спакон веку – з даўніх пор – испокон веков
Спусціўшы рукавы – без старання – спустив рукава
Строіць дурня – гультаяваць, нічога не рабіць – бить баклуши
Стрэляны верабей – вельмі вопытны чалавек – стреляный воробей
Тварам у твар – сустрэцца ўшчыльную, вельмі блізка – лицом к лицу
Трапляць у нерат – трапіць у непрыемнае становішча – попадать впросак

Трымаць язык за зубамі – маўчаць – держать язык за зубами

18.03.2014

Прыказкі пра зіму 2


Зіма вялікае горла мае.
Зіма - свякруха, лета - матачка.
Зімою згадзіцца, што летам радзіцца.
Зімою конь каня з'есць.
Зіма снежная - лета дажджлівае.
Зіма ўцякае цёмнымі начамі.
Зімой ідзе дзела не к яйцу, а к каўбасе.
Я зімою з'ем хлеб і з свіннёю.
Зіма на лета робіць, а лета - на зіму.
Колькі лет, столькі зім.

Прыказкі пра ноч


Ноч - добрая дарадчыца.
Зімняя ночка - бацьку сарочка.
Чым ноч цямней, тым агні відней.
Аб восень ноч маці - выспімся.
Ноч - сваё дзела.
Ноч - як дзікай казе пераскочыць.
Ноч - маці.
Не заўсёды світае, як певень спявае.
Першыя пеўні - поўнач, другія пеўні - пара ўставаць, трэція пеўні - перадсвет.

16.03.2014

Прыказкі пра час

Час не чакае.
На ўсё свой час.
Час на час не ўдаецца.
Пара пары не шукае.
Без пары не будзе пары.
Учарашняга дня не шукаюць.
У бога дні роўныя, ды часы няроўныя.
У адзін дзень сем перамен.
Калісь тое было, ды сплыло.
Многа вады ўпадзе, калі тое будзе.

14.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія эквіваленты 5

На шапачны разбор (прыходзіць) – з вялікім спазненнем – на шапочный разбор
На ўсе зáстаўкі – нястрымна рабіць што-небудзь – во все тяжкие
Немым голасам (крычаць) – гучна – благим матом
Ні да вока ні да бока – не да месца – ни к селу ни к городу
Ні на кáліва – ніколькі – ни на йоту
Ні свет ні зара – вельмі рана – ни свет ни заря
Ні рыба ні мяса – чалавек без яркіх якасцей характару – ни рыба ни мясо
Ні ў зуб нагой – нічога не разумець – ни в зуб ногой
Ні холадна ні горача – абыякава – ни холодно ни жарко
Паехаць з рогату – рассмяяцца – катиться со смеху
Паказваць зубы – праяўляць нецярпімасць да чаго-небудзь – показывать зубы
Падымаць на ногі – вырасціць – поднимать на ноги
Прыпіраць да сцяны – паставіць у безвыходнае становішча – припереть к стене
Прыходзіць на памяць – выйсці з непрытомнага стану – приходить в рассудок
Пускаць пыл у вочы – падманваць – пускать пыль в глаза
Пусціць слязу – расплакацца (няшчыра) – пустить слезу
Рады ў гады – вельмі рэдка – в кои-то веки

Разводзіць рукамі – выражаць здзіўленне, няздольнасць дапамагчы – разводить руками

Прыказкі пра зіму


Зіма дзіравая не бывае.
Калі не будзе зімою бела, то не будзе ўлетку зелена.
Зімовы дхзянёк што камароў насок.
Зімою абрыдзіць нос выціраючы, а ўлетку абрыдзіць вароты адчыняючы.
Зіма цёплая - сіроцкая.
Зімою сонца свеціць, ды не грэе.
Зіма - ліха, а без зімы яшчэ горш.
На адным палазку зіма едзе.
Зімовая дарога - дапамога.
Зіма, як казна, сваё возьме.
Зіма без марозу не абыдзецца.
Жураўлі ляцяць высока - зіма яшчэ далёка.
Жураўлі ляцяць нізка - зіма ўжо блізка.

12.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія эквіваленты 4

Класці пад абрус (сукно) – адкладваць рашэнне справы на доўгі тэрмін – положить под сукно
Куры не клююць – многа, багата – куры не клюют
Курам на смех – вельмі недарэчна – курам на смех
Ламаць галаву – доўга думаць, разважаць над цяжкім пытаннем – ломать голову
Лезці ў вочы – старацца звярнуць на сябе ўвагу – лезть на глаза
Ляйчына пад хвост папала – праяўляць упартасць – вожжа под хвост попала
Мазоліць вочы – надакучаць – мозолить глаза
Малоць лухту  – гаварыць абы-што – молоть чепуху
Малоць языком – займацца балбатнёй – молоть языком
Малы клопат – не мае вялікага значэння – велика беда
Махнуць рукой – перастаць звяртаць увагу – махнуть рукой
Мець зуб (на кагосьці) – адчуваць да кагосьці непрыемныя пачуцці – иметь (точить) зуб
Мора па калена – усё не страшна – море по колено
На адзін капыл – аднолькавыя па сваіх якасцях – два сапога пара
На адной назе – вельмі хутка – на одной ноге
На злом галавы – вельмі хутка бегчы – очертя голову
Навастрыць вушы – прыслухацца – навострить уши
На ладан дыхаць – быць блізкім да смерці – на ладан дышать
Намыліць галаву (шыю) – вылаяць каго-небудзь – намылить голову
Наламаць дроў – нарабіць грубых памылак – наломать дров
Насіць на руках (кагосьці) – аказваць вялікую ўвагу – носить на руках

Настаўляць акуляры – падманваць – втирать очки

11.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія зквіваленты 3

Есці вачамі – пільна глядзець – пожирать глазами
Есці éжма – пастаянна папракаць, прыдзірацца – есть поедом
Забіваць бакí (камусьці) – падманваць – втирать очки
Заварыць кашу – пачынаць цяжкую, клапатлівую справу – заварить кашу
Зарубіць на носе – назаўсёды запомніць – зарубить на носу
Засесці ў галаве – назаўсёды запомніць – засесть в голове
Збіваць з толку (тропу, панталыку) – уводзіць у стан збянтэжанасці, нерашучасці – сбить с толку
З камароў нос – вельмі мала – с гулькин нос, как кот наплакал
Злажыць галаву – загінуць, памерці – сложить голову
З-пад крысá – патаемна рабіць што-небудзь – из-под полы
З усіх ног – вельмі хутка бегчы – со всех ног
І голаму за пазуху – вельмі мала – с гулькин нос, как кот наплакал
Ісці ў заклад – спрачацца на пэўную стаўку – биться об заклад, держать пари
Ісці ў гару – рабіць кар’еру – идти в гору
Кату па пяту – вельмі мала, мелка – с гулькин нос, курица вброд перейдёт
Кідаць словы на вецер – неабдумана абяцаць – бросать слова на ветер
Круціцца як вавёрка ў коле – быць вельмі занятым – вертеться как белка в колесе
Крывіць душой – быць няшчырым – кривить душой

Кідаць каменьчыкі ў агарод – насмешліва намякаць на каго-небудзь у размове – бросать камешки в огород

09.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія эквіваленты 2

Вярнуць нос (ад чагосьці) – з грэбаваннем адварочвацца, інгараваць, не заўважаць – воротить нос
Вярэдзіць душу – выклікаць цяжкія ўспаміны – бередить душу
Гады ў рады – вельмі рэдка – в кои-то веки
Гайкі аслаблі (у кагосьці) – не ў стане што-небудзь зрабіць – гайки ослабли
Глядзець у рот – вельмі ўважліва слухаць – смотреть в рот
Грош цана ў базарны дзень – не мець ніякай вартасці – грош цена в базарный день
Дабраць розуму – зразумець, разабрацца – взять в толк
Даваць дыхту – вельмі лаяць – задавать перцу
Даць маху – памыліцца – дать маху
Даць жару – вельмі лаяць – дать дрозда
Даць лазню – вельмі лаяць - задавать баню
Два бота пара – аднолькавыя па сваіх якасцях – два сапога пара

Душа ў душу – у поўнай згодзе – душа в душу

07.03.2014

Фразеалагізмы, іх значэнні і рускія эквіваленты

Абое рабое – аднолькавыя па сваіх якасцях – два сапога пара
Адзін пад адным – адзін менш другога (пра дзяцей) – мал мала меньше
Адводзіць душу – знаходзіць для сябе суцяшэнне ў якой-небудзь справе – отводить душу
Адрэзаная луста – чалавек, які аддаліўся ад сям’і, стаў самастойным – отрезанный ломоть
Адстаўной казы барабаншчык – чалавек, які займае невялікую пасаду, з якім не лічацца – отставной козы барабанщик
Ад’ядаць сэрца – мучыць, выклікаць небяспеку ў кагосьці – терзать сердце
Бáбкі (бíбікі) біць – гультаяваць – лынды бить, бить баклуши
Без задніх ног – быць вельмі стомленым – без задних ног
Бíтая гадзіна – доўга і без толку што-небудзь рабіць – битый час
Блёкату аб’еўся – страціў здольнасць думаць – белены объелся
Брацца за розум – станавіцца разважлівым – браться за ум
Браць за горла – настойліва прымушаць да чаго-небудзь – брать за горло
Вадзіць за нос – падманваць – водить за нос
Век-вечны – назаўсёды, навечна – во веки веков
Вярзці грушы на вярбе – падманваць – подпускать турусы на колёсах
Вісець на хвасце – даганяць каго-небудзь (пра ворага, пагоню) – висеть на хвосте
Вóмегам вылáзіць – няўдачна закончыцца, прынесці шкоду – боком выйти
Выкідáць каленца – зрабіць нешта незвычайнае, нечаканае – выкинуть штуку
Вылятаць у трубу – разарыцца, застацца без грошай – вылетать в трубу

Выходзіць сухім з вады – застацца непакараным – выходить сухим из воды

06.03.2014

Фразеалагізмы-антонімы


хоць вока выкалі (хоць іголкі збірай);

трымаць язык за зубамі (распускаць язык);

лёгкі на нагу (цяжкі на нагу);

нi свет нi зара (на шапачны разбор);

апусціць галаву (задраць галаву);

за вочы (у вочы);

рукой падаць (блізкі свет);

востры на язык (цяляты язык аджавалі);

жыць cвaiм розумам (жыць чужым розумам);

аж пяткі блішчаць (як мокрае гарыць).